Xem (Fun Fun Korean Conversation I) 1. Hello, Goodbye, Thanks, I'm sorry 안녕하세요. 안녕히 가세요. 고마워요. 미안해요. - Clip Youtuber #1

(Fun Fun Korean Conversation I) 1. Hello, Goodbye, Thanks, I'm sorry 안녕하세요. 안녕히 가세요. 고마워요. 미안해요. Đăng Tải Bởi Kênh seemile Korean 씨마일 한국어   8 years ago

3,915,208 Lượt Xem

57,266 Số Lần Thích   1,658 Số Lần Không Thích

You can download this lecture's video file at the SEEMILE APP and view it continuously. Android App. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seemile.langster iPhone App. https://itunes.apple.com/app/id1257387014

Jenny's Korean course (20 videos) https://www.youtube.com/watch?v=0ZhOeA0RD9o&list=PLAR6PIbgTNh3sxE_K3mB6nmCyLPXXw-fu
Conversation 1 course (10 videos) https://www.youtube.com/watch?v=0t3ch-UAbo0&list=PLAR6PIbgTNh3x7xwPBo-iBTyDkHqqpOtF
Conversation 2 course (10 videos) https://www.youtube.com/watch?v=hl92h9H25fQ&list=PLAR6PIbgTNh3EAo68SCUZEk2h_PapOTtX

[ Fun Fun Korean Conversation I - list of all lessons - pdf note https://goo.gl/c8G2sP ]
1. Hello, Goodbye, 안녕하세요. 안녕히 가세요. https://youtu.be/0t3ch-UAbo0
2. I'm Christine" 나는 크리스틴입니다. https://youtu.be/GxiaH6kWtyY
3. Location, Direction, 어디 있어요?, 방향, 앞에, 옆에 https://youtu.be/_ryiGktlt4g
4. Do you have~, give me ~, How much ~ 있어요? 주세요. 얼마에요? https://youtu.be/IVkx_WWwsRA
5. At the restaurant, order expression. 식당 표현, 음식 주문, 음식 맛 평가. https://youtu.be/gu64ZMTcfio
6. Shopping, My i try ~, 쇼핑 표현, 입어봐도 되요?, 마음에 들어요 https://youtu.be/3VuF6E4BgbU
7. Appointment, Time, What time? Do you have time? 약속 잡기, 시간 표현 https://youtu.be/g2crZlue3_k
8. Taking a Taxi, Fee. 택시 타기, ~가 주세요, 요금 지불. https://youtu.be/ekwS7l5Up8I
9. Taking a subway, exit, transfer 지하철 타기, 출구 묻기, 갈아타기 https://youtu.be/DxkOxrtaiMc
10. Four seasons, Spring, Summer, Fall, Winter 계절, 봄, 여름, 가을, 겨울 표현 https://youtu.be/CznGKOxOjLI

[ Fun Fun Korean Conversation II - list of all lessons - pdf note https://goo.gl/gfr1My

1. Introducing oneself, Name, How long, 자기소개, 내 이름은.. https://youtu.be/hl92h9H25fQ
2. Introducing family, Father, Mother...가족 소개, 부모님, 형제 자매 https://youtu.be/vy0Hk7zNouI
3. Turn left, Turn right - Direction 방향, 옆에, 앞에, 오른쪽, 왼쪽 https://youtu.be/P9TET6jG3pk
4. At the movie theater, ticket, seat 극장에서, 티켓 구매, 자리 찾기 https://youtu.be/A3LvdkaolWs
5. Ordering fast food, hamburger, coke 패스트 푸드점에서 주문하기 https://youtu.be/K12JaWLYZA8
6. Spicy, sweet, salty, delicious At the restaurant 짜다 맵다 달다 맛있다 https://youtu.be/DOX534E9iZY
7. Shopping, How much is it? 물건 구매하기, 얼마에요? https://youtu.be/coRP5XdBB9Q
8. Making an appointment 약속잡기 https://youtu.be/Vw1cJRtvBAY
9.Asking phone numbers 전화번호 물어보기 https://youtu.be/mBXSgTbWzhA
10. "Happy Birthday" 생일 축하 표현 https://youtu.be/esk5bhRza1U

[Jenny's Korean - Korean alphabet, reading, basic grammar] https://www.youtube.com/watch?v=0ZhOeA0RD9o&list=PLAR6PIbgTNh3sxE_K3mB6nmCyLPXXw-fu
[TOPIK Lectures] https://www.youtube.com/watch?v=5qEoJOjJ1T4&list=PLAR6PIbgTNh3j8CTxBevlgmSYa0TOLTHC

Learning Korean is learning Korean culture. If you learn seemile Korean, you will understand Kpop lyrics without translation, and you will be able to watch Korean dramas and movies without subtitles. I understand and feel the songs of the Bulletproof Boys (BTS). Start learning with Korean with "seemile Korean".

The "seemile Team" also released app to learn Chinese (Mandarin).
→ "seemile Chinese" app android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seemile.chinese
→ "seemile Chinese" iPhone(iPad) app https://itunes.apple.com/app/id1355718432

Bình Luận Video

Xem Các Clip Hữu Ích - Thông Tin Bạn Cần: Đá Muối Himalaya - Nhụy Hoa Nghệ Tây - Điêu khắc chân mày - Khóa học phun xăm điêu khắc mắt mày môi - Phun môi collagen - Blog Kiến Thức - Web Xem Phim Hài Ca Nhạc Không Quảng Cáo - Shisha thuốc lá điện tử vape - Cuộc sống sang chảnh hội con nhà giàu - Lời phật dạy về cách làm người