Xem David Letterman Mathematics Genius Prodigy Daniel Tammet Math 3.14 Pi Day - Clip Youtuber #1

David Letterman Mathematics Genius Prodigy Daniel Tammet Math 3.14 Pi Day Đăng Tải Bởi Kênh Jonathan J Crabtree   10 years ago

8,926,891 Lượt Xem

27,971 Số Lần Thích   2,713 Số Lần Không Thích

Math has been rebuilt from zero. Download the free slides presented in India from https://t.co/KtMKbkMCD8
David Letterman Mathematics Prodigy Genius Daniel Tammet Math 3.14 Pi Day

Bình Luận Video