Xem Moving On... - Clip Youtuber #1

Moving On... Đăng Tải Bởi Kênh Plainrock124   5 months ago

2,333,317 Lượt Xem

36,716 Số Lần Thích   3,505 Số Lần Không Thích

Yes, I checked. No, it's not bent.
OTHER "Moving On..." EPISODES https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6G4JP74vhGW6uJKPMw6nKTQYz9rLkhi
HUGE Thanks to Brian Tong for making a cameo! https://www.youtube.com/user/briantong

VERY GENEROUS PATRONS (FINAL)
Keith Bedard https://www.patreon.com/user/creators?u=14412325
It3pvpyt https://www.patreon.com/user/creators?u=13590322
Squeaky Squeaks https://www.youtube.com/channel/UC78u2GtB5axxvO1L_aZqzCw
Darcy Clift https://www.patreon.com/user/creators?u=8859484

GENEROUS PATRONS (FINAL)
GlideFan https://www.patreon.com/user/creators?u=15255862
BigGScotland https://www.patreon.com/user/creators?u=13319746
Alexandy1 https://www.youtube.com/channel/UCmzptITedloFh4FCtNiFvIg
Nickplays28 https://www.youtube.com/user/nickplays631
Michael Wilkins https://www.patreon.com/user/creators?u=7141063
slashmastah https://www.patreon.com/user/creators?u=2745304
TheSuperSonicFan09 https://www.patreon.com/user/creators?u=14393319
Luke Wu https://www.patreon.com/user?u=14828018

Vlog Channel: https://www.youtube.com/channel/UClo-m7j8vY05RUIduXqyjHw
Follow me on Twitter: https://twitter.com/plainrocktweets
Follow me on Instagram: http://instagram.com/plainrock124

Bình Luận Video